• Sledujte nás na Instagramu

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je REVITAEA s.r.o., IČ: 04285221, se sídlem Nákupní 1484/11, Doubravka, 312 00 Plzeň, do obchodního rejstříku zapsaná u Krajského soudu v Plzni dne 30. červenec 2015, oddíl C, vložka 31496 (dále jen „Správce“).

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon.

Zdroje a účel zpracování

Správce získává osobní údaje přímo od subjektů údajů (zákazníků), a to prostřednictvím poptávkového a kontaktního formuláře. Zpracování osobních údajů se děje za účelem komunikace se zákazníky, vyřízení objednávky služeb, a to pouze po uděleném souhlasu.

Příjemci osobních údajů

Správce nepředává osobní údaje žádným třetím stranám. Výjimku tvoří zpracovatelé, kteří plní úkoly pro Správce a mají s ním uzavřenu Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpracovateli jsou:

 • fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zabývající se IT řešením (programátoři)
 • správce serveru


Bezpečnost

Správce považuje ochranu osobních údajů za prioritní. Osobní údaje jsou v maximálně možné míře chráněny za použití technických a organizačních opatření. Ke všem databázím je omezený přístup, který je povolen pouze oprávněným osobám. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.

Kontaktní e-mail na Správce: recepce@emotionfitness.cz

V Plzni dne 3.1. 2024

Informace o zpracování osobních údajů pacienta (GDPR)

Správce osobních údajů

 • Fyzioterapie eMOTION, se sídlem Nákupní 1484/11, Plzeň 31200
 • Revitaea s.r.o.
 • IČ: 04285221
 • Tel: +420 725 240 830
 • E-mail: fyzio.emotion@gmail.com

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Subjekty zpracování osobních údajů jsou primárně zákazníci – pacienti správce při poskytování zdravotních služeb.

Subjekty zpracování osobních údajů jsou primárně zákazníci – pacienti správce při poskytování zdravotních služeb.

Informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány fyzioterapeutickým zařízením, které jste navštívili, za účelem poskytnutí zdravotnické péče a pouze pro účely vedení zdravotnické dokumentace. Vaše osobní údaje mohou být předány pojišťovnám, státním orgánům nebo jiným zdravotnickým zařízením, pokud je to nezbytné pro poskytnutí zdravotnické péče.

Kategorie osobních údajů

Fyzioterapeutické zařízení zpracovává následující kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, pohlaví, rodné číslo, rok či datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, informace o vašem zdravotním stavu a léčbě. Popřípadě fotografie, které vzniknou v rámci vyšetření s dodatečným ústním schválením pacienta.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • Poskytnutí zdravotnické péče.
 • Vedení zdravotnické dokumentace.
 • Splnění zákonných povinností vyplývajících ze zákona o zdravotních službách.
 • Sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám.
 • Organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů).

Právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě plnění smlouvy o poskytování zdravotnické péče a na základě zákonných povinností, které plynou ze zákona o zdravotních službách (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele).

Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.  Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (jedná se zejména o poskytovatele služeb IT, právní a daňových služeb). Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí, a to ani mimo území Evropské unie. Informace o Vašem zdravotním stavu neposkytujeme žádným třetím osobám, není-li takové poskytnutí Vašich osobních údajů předmětem zákonné povinnosti.

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění účelu zpracování, tedy po dobu vaší léčby a po dobu nezbytnou k vedení zdravotnické dokumentace. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje zpracovány pouze v rozsahu, který stanoví zákony ČR.

Vaše práva jako subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.

Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

Právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže:

 • Popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití.
 • Jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
 • Právo na výmaz osobních údajů

Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Zabezpečení osobních údajů

Fyzioterapeutické zařízení zajišťuje, aby vaše osobní údaje byly chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou, poškozením nebo zničením. Fyzioterapeutické zařízení má zavedené technické a organizační opatření na zabezpečení vašich osobních údajů.

Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Pokud máte otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo chcete využít svá práva jako subjekt údajů, kontaktujte správce osobních údajů fyzioterapeutického zařízení na e-mailové adrese: podpora@fyzion.cz.